معرفی آزمون های ریاضی عمومی یکآزمون امتحانیتعداد : 18

این دسته از آزمون ها در برگیرنده سوالاتی منتخب از میان نمونه سوالات امتحانی مدارس مختلف سطح کشور در سال های پیشین می باشد و به داوطلبانی توصیه می شود که هدفشان آشنایی با سوالات امتحانی است و می خواهند خودشان را در شرایطی مشابه آزمون پایانی مدرسه ببینند و خود را مورد ارزیابی قرار دهند.آزمون طبقه بندی شدهتعداد : 1

این دسته از آزمون ها شامل سوالاتی هستند که از فصل یا بخش مشخصی از یک درس انتخاب شده اند. کارشناسان ما این آزمون ها را به داوطلبانی توصیه می کنند که می خواهند توانمندی خود را در بخش های مختلف یک درس به صورت مجزا مورد بررسی قرار دهند و با توجه به مشاوره های هوشمند سامانه گیتی آزمون آمادگی خود را در آن بخش ارزیابی نمایند. به طور مثال آزمون های فصل دوم ریاضی هفتم که در بسته آموزشی این پایه تحصیلی قرار دارند از این نوع می باشند.