درسنامه ها

زبان انگلیسی جامع دهم

  درس : زبان انگلیسی
  رشته تحصیلی :
  پایه تحصیلی : دهم متوسطه
  نوع درسنامه : موضوعی
  تاریخ ارسال : ۱۴:۵۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

زبان یازدهم متوسطه (تمام فصل ها)

  درس : زبان انگلیسی
  رشته تحصیلی :
  پایه تحصیلی : یازدهم متوسطه
  نوع درسنامه : فصلی
  تاریخ ارسال : ۲۱:۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

ریاضی سال دهم متوسطه (تمامی فصل ها)

  درس : ریاضی
  رشته تحصیلی : تجربی , ریاضی
  پایه تحصیلی : دهم متوسطه
  نوع درسنامه : فصلی
  تاریخ ارسال : ۰۳:۴۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

درسنامه مقدمات ریاضی عمومی 1 (ریاضی پیش)

  درس : ریاضی عمومی یک
  رشته تحصیلی : گروه : مهندسی |
  پایه تحصیلی : کارشناسی پیوسته
  نوع درسنامه : فصلی
  تاریخ ارسال : ۱۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

ریاضی سال هشتم متوسطه (تمام فصل ها)

  درس : ریاضی
  رشته تحصیلی :
  پایه تحصیلی : ثبت نشده
  نوع درسنامه : فصلی
  تاریخ ارسال : ۱۲:۵۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

ریاضی سال نهم متوسطه (تمام فصل ها)

  درس : ریاضی
  رشته تحصیلی :
  پایه تحصیلی : نهم متوسطه
  نوع درسنامه : فصلی
  تاریخ ارسال : ۱۳:۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

ریاضی سال هفتم متوسطه (تمام فصل ها)

  درس : ریاضی
  رشته تحصیلی :
  پایه تحصیلی : هفتم متوسطه
  نوع درسنامه : فصلی
  تاریخ ارسال : ۱۳:۴۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰