دموی آزمون

دموی آزمون


عنوان آزمون : ادبیات و زبان فارسی - تلفیقی(تالیفی و کنکوری)

نام درس : ادبیات و زبان فارسی

نوع آزمون : تک درس - جامع

تعداد سوال ها : 25

رشته تحصیلی : ریاضی ، تجربی ، انسانی

پایه تحصیلی : دوم دبیرستان

زمان پاسخ دهی : 18 دقیقه

طراح آزمون : کارشناسان گیتی آزمون