1- کدام گزینه با بیت «تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم / از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم» تناسب معنایی بیش‌تری دارد؟