1- بیت «بیزارم از وفای تو، یک روز و یک زمان / مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم» با کدام گزینه قرابت مفهومی بیش‌تری دارد؟