1- عبارت زیر به‌ترتیب  از چند «تکواژ» و چند «واژه» تشکیل شده است؟ «نی نماد انسان آگاه و آشنا با حقایق عالم معنا است که خود را در جهان اسیر می‌بیند و شکایت می‌کند.»