1- معنی درست واژه‌های «سطوت – خایب – جولاهه – حلیه – کش» به‌ترتیب در کدام گزینه آمده است؟