1- املای درست کلمات به معانی «تاوان – گوارا – منبع‌ها – اقیانوس» به‌ترتیب کدام است؟