1- ترکیب «حضور معلمان و دانش‌آموزان در مراسم تودیع استاد» از چند «واج» ساخته شده است؟