1- نوع «واو» در کدام گزینه همانند «واو» در مصراع «گفتم من و طالع نگونسارم» است؟