1- در کدام گزینه به پدیدآورندگان «موش‌ها و آدم‌ها – مجمع دیوانگان – از رنجی که می‌بریم – جای خالی سلوچ» اشاره شده است؟