سرگرمی و مسابقه

راهنمای مسابقات


 • مسابقات قرآنی همه روزه به صورت آنلاین برگزار می شود.
 • سوالات قرآنی در چندین روش مختلف ارائه می شود که شامل موارد زیر می باشد:
  • ترجمه ای - عربی به فارسی
  • ترجمه ای - فارسی به عربی
  • ترجمه ای - عربی به فارسی و فارسی به عربی
  • پرسش سوره با توجه به آیه
  • پرسش جزء با توجه به آیه
  • تشخیص مکی و مدنی بودن با توجه به آیه
  • حدس آیه قبلی و یا بعدی با توجه به آیه داده شده
  • تشخیص مکی، مدنی و ترتیب نزول سوره