لیست آزمون ها


انتخاب آزمون به صورت مرحله ای

اول دبیرستان

تعداد آزمون ها : 74

کارشناسی ارشد

تعداد آزمون ها : 37

پیش دانشگاهی

تعداد آزمون ها : 1014

سوم دبیرستان

تعداد آزمون ها : 931

دوم دبیرستان

تعداد آزمون ها : 820

کارشناسی پیوسته

تعداد آزمون ها : 19

دوازدهم متوسطه

تعداد آزمون ها : 15

یازدهم متوسطه

تعداد آزمون ها : 334

دهم متوسطه

تعداد آزمون ها : 263

نهم متوسطه

تعداد آزمون ها : 618

هشتم متوسطه

تعداد آزمون ها : 264

هفتم متوسطه

تعداد آزمون ها : 312

ترکیبی از سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی

تعداد آزمون ها : 108

ترکیبی از دوم دبیرستان، پیش دانشگاهی

تعداد آزمون ها : 3

ترکیبی از دوم دبیرستان، سوم دبیرستان

تعداد آزمون ها : 2

ترکیبی از دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی

تعداد آزمون ها : 1401